2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Javni poziv za predlaganje kandidata za članova Savjeta mladih Općine Okrug

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 4/07) i  Odluke o objavi javnog poziva,

Klasa: 021-05/09-01/8,  Ur.broj: 2184-04-02/10-5 od 23.ožujka 2010 godine,

Općinsko vijeće Općine Okrug objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove

Savjeta mladih Općine Okrug

 

 

I. Općina Okrug poziva ovlaštene predlagatelje na podnošenje prijedloga za članove Savjeta mladih Općine Okrug, savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Okrug čija zadaća je uključivanja mladih u javni život lokalne zajednice.

U Savjet mladih bira se 5 (pet) članova, čiji mandat traje dvije godine.

II. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Okrug imaju :

-         udruge mladih i udruge koje se bave mladim,

-         učenička vijeća,

-         studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i djeluju na području Općine Okrug.

III. Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Okrug u dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadeset devet) godina.

IV. Prijedlog kandidata se dostavlja u pismenom obliku i mora sadržavati : naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata, datum i  godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštene osobe predlagatelja.

V. Prijedlogu se prilažu: potpisana izjava kandidata o prihvaćanju kandidature, rodni list i potvrda o prebivalištu kandidata, Izvadak iz registra o upisu udruge/ustanove predlagatelja .

VI. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u listu Slobodna Dalmacija.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu :

Općina Okrug, Općinsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Bana Jelačića 17.

21 223  Okrug Gornji u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „ Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Općine Okrug – ne otvaraj“ .

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se uzeti u razmatranje pri sačinjavanju Liste kandidata.

Ovlašteni predlagatelji u slučaju povrede prava  u postupku podnošenja prijedloga imaju pravo žalbe Odboru za statut i poslovnik, Općinskog vijeća Općine Okrug u roku 48 sati   od dana počinjene povrede.

 

Za sve obavijesti zainteresirani  mogu doći ili javiti se u Općinu Okrug na tel. 021 796 962.

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h