2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug
 

Novosti

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca - UPU12

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca - UPU12 možete preuzeti...

01.03.2017

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancerilovca ( UPU12) na okoliš

Ovom odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancerilovca ( UPU12) na okoliš...

28.02.2017

Okruška kartolina br. 76

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

27.02.2017

Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga na području zdravstvene i socijalne skrbi te ostalih javnih potreba Općine Okrug u 2017. godini

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju programa udruga koje djeluju na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/16), članka 40. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14) te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)...

20.02.2017

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Okrug - medicinska rehabilitacija u ustanovi BIOKOVKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13 ), članka 40. Statuta Općine Okrug (službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14 – pročišćen tekst) i Zaključka Klasa: 022-05/13-01/121, Urbroj:2184-04-01/17- 2 od 14. veljače 2017. godine Općinski načelnik objavljuje...

15.02.2017

Poziv klubovima/udrugama/Ustanovama korisnicima sredstava Proračuna Općine Okrug

Pozivaju se korisnici sredstava Proračuna Općine Okrug za 2016. godinu da dostave izvješće u ostavljenom roku sa navedenom dokumentacijom jer će im u protivnom biti uskraćena dodjela sredstva iz Proračuna za 2017. godinu...

14.02.2017

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015. - 2020. godine

Ovom odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015. - 2020. godine...

13.02.2017

Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Okrug 2017.godine

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa udruga koje djeluju na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/16), članka 40. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14), a u vezi sa člankom 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/16)...

30.01.2017

Okruška kartolina br. 75

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

30.01.2017

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 15 dana, počinje 31. siječnja 2017. i završava 14. veljače 2017. godine...

23.01.2017

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h